Geld Lenen Kost Geld

Begippenlijst

Onderstaand een lijst van veel voorkomende begrippen in relatie tot het financieren van een auto.

Aflossen

Het terug betalen van de autolening.

Autolening/ Autofinanciering

Een lening die wordt gebruikt voor de aankoop van een auto.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten.

Betalingsbeschermingsverzekering

Een verzekering die de betalingsverplichting van een autolening overneemt bij verlies aan inkomen door onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Instantie waar alle leningen die in Nederland worden afgesloten worden aangemeld en waar betalingsachterstanden op deze leningen worden geregistreerd. Het BKR is in het leven geroepen om overkreditering tegen te gaan.

Consumptief krediet

Een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van consumptiegoederen, zoals een auto.

Debetrente

De vergoeding (rente) die u betaalt aan de kredietverstrekker voor het lenen van geld. De rente wordt berekend aan de hand van het uitstaande saldo van de lening.

Doorlopend krediet

Consumptieve kredietvorm waarbij de kredietsom gedurende de looptijd telkens opnieuw kan worden opgenomen. Ook kan er boetevrij extra worden afgelost. De rente die wordt betaald is variabel.

Drie partijen overeenkomst

Bij een huurkoopovereenkomst tekent de leverancier voor de levering van de auto en de kredietgever en de kredietnemer tekenen voor het overeenkomen van de huurkoop.

Economische levensduur

De maximale periode waarin de auto economisch verantwoord kan worden gebruikt. De economische levensduur eindigt op het moment dat de kosten om de auto rijdend te houden de ingecalculeerde kosten overtreffen.

Europese Standaardinformatie inzake Consumentenkrediet (ESIC)

Met de ESIC kunt u een lening beoordelen voordat u deze aangaat.

Execution only

Een financieel product (bijvoorbeeld een auto) afsluiten zonder advies van een adviseur.

Extra aflossen

Hiervan is sprake wanneer er een bedrag wordt afgelost bovenop het maandtermijn dat in de kredietovereenkomst is afgesproken. Bij een doorlopend krediet is dit boetevrij mogelijk.

Extra opnemen

Bij een doorlopend krediet bestaat de mogelijkheid om eenmaal afgeloste bedrag weer opnieuw op te nemen.

Huurkoop

Dit is een specifieke vorm van koop op afbetaling. Pas wanneer de laatste betaling is voldaan, is de auto uw eigendom. Gedurende de looptijd van de huurkoopovereenkomst dient de auto als onderpand.

Incassomachtiging

Een door de kredietnemer gegeven toestemming aan de kredietverstrekker om de maandelijkse termijnen van de autolening automatisch van zijn of haar rekening af te schrijven.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Naast rente kan een kredietverstrekker ook andere kosten in rekening brengen voor een autolening. De totale kosten die u jaarlijks betaalt voor de autolening, worden uitgedrukt in het jaarlijks kostenpercentage. Over het algemeen is het jaarlijks kostenpercentage bij autoleningen gelijk aan de debetrente.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Hier kunt u als consument terecht met klachten over financiële instellingen.

Kredietlimiet

Het maximaal te lenen bedrag.

Kredietnemer

Degene die het geld leent van de ander.

Kredietovereenkomst

Overeenkomst tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder het krediet wordt terugbetaald.

Kredietsom

Het geleende bedrag.

Kredietvergoeding

Dit is de rente die wordt betaald aan de kredietverstrekker voor het lenen van geld.

Kredietverstrekker

Degene die het geld verstrekt.

Kredietwaardigheid

De mate waarin de (potentiële) kredietnemer aan financiële verplichtingen kan voldoen.

Looptijd (theoretisch)

De periode (in maanden) tussen de aanvangsdatum en de beoogde einddatum van de kredietovereenkomst. Wanneer een looptijd theoretisch is, ligt deze van tevoren niet vast.

Looptijd (werkelijk)

De daadwerkelijke duur van de kredietovereenkomst.

Maandtermijn

Periodiek verschuldigd bedrag aan rente en aflossing van de autolening.

Persoonlijke lening

Kredietvorm waarbij het geleende geld in één keer wordt uitbetaald en niet meer opnieuw kan worden opgenomen. De rente die wordt betaald bij een persoonlijke lening is vast.

Slottermijn

Aan het einde van de huurkoopovereenkomst wordt een bepaald bedrag ineens voldaan. Dit zorgt ervoor dat het maandtermijn lager wordt.

Variabele rente

De rente kan gedurende de looptijd van de autolening dalen of stijgen. Dit is afhankelijk van de rentetarieven op de geldmarkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een doorlopend krediet.

Vaste rente

De rente staat gedurende de looptijd van de autolening vast en zal niet wijzigen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een persoonlijke lening.

Contact opnemen

U kunt op verschillende manieren contact opnemen.

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag 10:00 - 16:00 uur


0800 Autolening maakt gebruik van cookies. Klik voor meer informatie en instellingen